ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ IBC

Δημιουργία Διεθνούς Εταιρείας Διεθνών Δραστηριοτήτων

International Business Company-OFFSHORE

 

Στην Χρήστος Μακρίδης & Συνεργάτες Λτδ παρέχουμε στους πελάτες μας, υπεύθυνα και με συνέπεια, όλη μας την εμπειρία και τεχνογνωσία κι αναλαμβάνουμε με ευελιξία και ταχύτητα τη δημιουργία διεθνών εταιρειών σε: Κύπρο, Μάλτα, Χονγκ-Γκογκ, Ελβετία, Μεγάλη Βρετανία, Βρετανικές Παρθένες Νήσους, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Παναμά, Γιβραλτάρ, Σεϋχέλλες, καθώς και σε όλους τους εταιρικούς προορισμούς ανά το παγκόσμιο.

 

Είμαστε σε θέση να παρέχουμε για κάθε μία νομότυπη, ολοκληρωμένη διεθνή εταιρεία μια σειρά από συμβουλευτικές αλλά και λειτουργικές υπηρεσίες όπως: υποψήφιους διευθυντές, ιδιαιτέρες (PA), γραμματείς. Επίσης, μπορούμε να συμβάλλουμε νευραλγικά στη στελέχωση και διοίκηση των εταιρειών, να αναλάβουμε την αναθεώρηση των συμβάσεων, την προετοιμασία για τις συναντήσεις των διευθυντών και μετόχων, την οργάνωση της ετήσιας γενικής συνέλευσης και φυσικά καθημερινές, πρακτικές εργασίες, όπως είναι η τήρηση των λογιστικών βιβλίων, αρχείων και μητρώων, φορολογικές και ελεγκτικές υπηρεσίες κτλ..

Τι είναι η Διεθνής (υπεράκτια) Εταιρεία (International offshore Business Company)

Ως «Διεθνείς (υπεράκτιες) Εταιρείες», για συντομία IBC, νοούνται οι επιχειρήσεις εκείνες ή υποκαταστήματα ξένων εταιρειών ή συνεργασιών, που είναι εγγεγραμμένες στην Κύπρο. Ενδέχεται να απολαμβάνουν ειδικά φορολογικά προνόμια, αρκεί:

Όλοι οι μέτοχοι ή οι εταίροι τους να είναι αλλοδαποί. Το ίδιο ισχύει και για τους Κύπριους που ζουν στο εξωτερικό.
Η διεύθυνση και ο έλεγχος να εκτελούνται εντός Κύπρου.
Όλα τους τα κέρδη και εισοδήματα να προέρχονται από δραστηριότητες είτε εντός είτε εκτός Κύπρου (οι λεγόμενες «διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες»).

Χάρη στα πλεονεκτήματα που προβλέπει η κυπριακή νομοθεσία από το 1975, το νησί φιλοξενεί σήμερα μια πλειάδα από σημαντικές, διεθνείς επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην Κύπρο, διαμορφώνοντάς την σε σημαντικό, αξιόπιστο και ολοένα αυξανόμενο οικονομικό κέντρο, παγκοσμίως. Οι επιχειρήσεις αυτές (IBC) έχουν τη δυνατότητα να λειτουργούν μέσω των λογιστών τους από τα γραφεία των δεύτερων ή από τις δικές τους, πλήρως στελεχωμένες εγκαταστάσεις.

Ανάλογα με τα παραπάνω πλεονεκτήματα είναι δυνατόν να ισχύουν και για παρόμοιες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός Κύπρου

Το Φορολογικό Σύστημα της Κύπρου και πώς ευνοεί τις εταιρείες διεθνών δραστηριοτήτων (offshore)

Η Κύπρος εντάχθηκε επίσημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Μαΐου 2004, με αποτέλεσμα να εγκριθούν νέοι νόμοι που αφορούσαν στην τροποποίηση της μέχρι τότε ισχύουσας φορολογίας. Κάτι τέτοιο ήταν απαραίτητο, προκειμένου να επιτευχθεί συμμόρφωση με τις διατάξεις της Ε.Ε., που ρυθμίζουν τις κρατικές ενισχύσεις καθώς και τον Κώδικα Δεοντολογίας της Ε.Ε. σε σχέση με τη φορολογία των επιχειρήσεων. Οι κύριες διατάξεις αυτών των νόμων, που επηρεάζουν ουσιαστικά τις Διεθνείς υπεράκτιες Εταιρείες, είναι:

• Η φορολόγηση που ισχύει για τις Διεθνείς υπεράκτιες Εταιρείες από την 1η Ιανουαρίου 2003 αφορά τα καθαρά κέρδη, τα οποία και υπόκεινται σε φορολογία με συντελεστή το 10%.
• Όσον αφορά τη φορολογία μερισμάτων: Τα εισοδήματα που προκύπτουν από μερίσματα υπόκειται στον Ειδικό Νόμο Περί Αμύνης και φορολογούνται με 17%. Αυτό ισχύει μονάχα στις περιπτώσεις μόνιμων κατοίκων Κύπρου για μερίσματα που προκύπτουν από ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες. Μέτοχοι που δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου, δεν υπόκεινται στην ανωτέρω φορολογία. Τα ενδο-εταιρικά μερίσματα που προκύπτουν μεταξύ ημεδαπών εταιρειών, παρομοίως δεν υπόκεινται σε φορολόγηση.
• Τα μερίσματα εκείνα που εισπράττονται από αλλοδαπές εταιρείες απαλλάσσονται από τη φορολογία, εφόσον η εκμετάλλευση της εταιρείας που τα καταβάλλει αγγίζει τουλάχιστον το 1%. Η απαλλαγή τούτη δεν ισχύει, εάν η δικαιούχος εταιρεία δεσμεύει άνω του 50% σε δραστηριότητες, οι οποίες συνεπάγονται έσοδα επενδύσεων και ταυτόχρονα, η φορολογική επιβάρυνση του εισοδήματος της εν λόγω εταιρείας είναι σημαντικά χαμηλότερη από την φορολογική επιβάρυνση της κυπριακής εταιρείας. Φοροελάφρυνση των υποκείμενων φόρων (φόρος επί των κερδών της εταιρείας, από την οποία καταβάλλονται τα μερίσματα) έναντι της κυπριακής φορολογίας ισχύει, στην περίπτωση που προβλέπεται από τη Σύμβαση περί Διπλής Φορολογίας.
• Στην ουσία οι Εταιρείες Διεθνών Δραστηριοτήτων καταβάλλουν μόνο 10% φορολογία επι των κερδών, που είναι ο χαμηλότερος στην Ευρώπη και δεν απαιτείται κανένα ποσό φόρου επί των μερισμάτων ή και των κερδών από διάθεση περιουσιακών στοιχείων εκτός Κύπρου.

Πληροφορίες Νομικής Φύσεως περί των Διεθνών (Υπεράκτιων) Εταιρειών

Κάθε επιχείρηση υποχρεούται, από τον περί Εταιρειών Νόμο, να διατηρεί τα ανάλογα λογιστικά βιβλία και αρχεία, ούτως ώστε να είναι σε θέση να παρουσιάσει, με εύλογη ακρίβεια και ανά πάσα στιγμή της ζητηθεί, την οικονομική της θέση. Παρομοίως θα πρέπει να είναι δυνατή η εμφάνιση και αιτιολόγηση των συναλλαγών της και, τέλος, θα πρέπει να παρέχει στους διευθυντές της εκείνα τα φοροτεχνικά μέσα, ώστε να μπορούν να ετοιμάζουν τις απαιτούμενες οικονομικές καταστάσεις, με στόχο πάντοτε τη συμμόρφωση με τον περί Εταιρειών Νόμο.

Για όλες τις επιχειρήσεις ισχύει ο υποχρεωτικός έλεγχος. Γι’αυτόν ακριβώς το λόγο, κάθε επιχείρηση οφείλει να προσλαμβάνει κυπριακό ελεγκτικό γραφείο. Ο περί Εταιρειών Νόμος απαιτεί επιπλέον από τον διευθυντή ετήσια έκθεση όπως και ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες θα τίθενται προ της γενικής συνέλευσης της εταιρείας.

Η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλλει ετησίως στο Γραφείο Φόρου Εισοδήματος: ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις, υπολογισμούς φόρων, δήλωση φόρου εισοδήματος και συμπληρωμένη φόρμα αυτο-αξιολόγησης. Παρομοίως θα πρέπει να υποβάλλεται μια πρόχειρη εκτίμηση γύρω από τα φορολογητέα κέρδη που αφορούν το τρέχον έτος. Όλα τα παραπάνω πρέπει να υποβάλλονται εντός των προκαθορισμένων ημερομηνιών, προκειμένου να αποφευχθούν πρόστιμα ή/και τόκοι. Παρομοίως η επιχείρηση καλείται να υποβάλλει τα ίδια στοιχεία στον Έφορο Εταιρειών.

Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες

Μια κυπριακή μητρική εταιρεία μπορεί εύκολα και έξυπνα να χρησιμοποιηθεί για διεθνή φορολογικό προγραμματισμό:

Το κυρίαρχο πλεονέκτημα μιας κυπριακής μητρικής εταιρείας είναι, ότι δεν υπάρχει παρακράτηση φόρου για μερίσματα εισπρακτέα από θυγατρικές εταιρείες του εξωτερικού. Αυτό ισχύει με την προϋπόθεση, η άμεση συμμετοχή να είναι τουλάχιστον 1% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας που βρίσκεται στο εξωτερικό. Η απαλλαγή δεν εφαρμόζεται, εάν η θυγατρική εταιρεία απασχολεί πάνω από το 50% των δραστηριοτήτων της στην παραγωγή εισοδήματος που προκύπτουν από επενδύσεις, όπως και στην περίπτωση που η ξένη φορολογική επιβάρυνση στο εισόδημά της είναι σημαντικά χαμηλότερη από το αντίστοιχο της Κύπρου. Τα εξερχόμενα μερίσματα της κυπριακής μητρικής εταιρείας προς τους μετόχους της που δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου, απαλλάσσονται από κάθε παρακράτηση φόρου.

Μερικά ακόμη πλεονεκτήματα:
• Το γεγονός ότι η Κύπρος είναι κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιτρέπει σε αρκετές περιπτώσεις σε μητρικές εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στην Κύπρο, να μην επιβαρύνονται με καμία παρακράτηση φόρου επί των μερισμάτων που λαμβάνουν από τις θυγατρικές τους στην Ε.Ε.. Αυτό προκύπτει από την ισχύ της Οδηγίας της Ε.Ε. για τις Μητρικές & Θυγατρικές Εταιρείες.
• Μια διαφοροποιημένη ομάδα τοπικών (κυπριακών) εταιρειών που ανήκουν σε κυπριακή μητρική εταιρεία, είναι πιθανόν να μπορεί να κάνει χρήση ομαδικής φοροελάφρυνσης για την αξιοποίηση των φορολογικών ζημιών.
• Δεν υπάρχει παρακράτηση φόρου επί των κερδών του κεφαλαίου και των εσόδων που προκύπτουν από την πώληση, είτε των μετοχών του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής είτε των μετοχών της κυπριακής μητρικής εταιρείας.
• Ισχύει η αποφυγή διπλής φορολογίας για πολλές χώρες, η οποία και επιτρέπει χαμηλότερα ποσοστά παρακράτησης φόρου στα μερίσματα ή σε άλλα έσοδα που εισπράττονται από τις θυγατρικές, οι οποίες βρίσκονται στο εξωτερικό.
• Δεν υπάρχει κανένα όριο ελάχιστης λειτουργίας.
• Δεν φορολογούνται τα κεφαλαιουχικά κέρδη του εισοδήματος για την εκκαθάριση της κυπριακής μητρικής εταιρείας.
Για όλες τις επιχειρήσεις ισχύει ο υποχρεωτικός έλεγχος. Γι’αυτόν ακριβώς το λόγο, κάθε επιχείρηση οφείλει να προσλαμβάνει κυπριακό ελεγκτικό γραφείο. Ο περί Εταιρειών Νόμος απαιτεί επιπλέον από τον διευθυντή ετήσια έκθεση όπως και ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες θα τίθενται προ της γενικής συνέλευσης της εταιρείας.

Καταπίστευμα

Το κυπριακό διεθνές καταπίστευμα διέπεται από το Διεθνές Δίκαιο Καταπιστεύματος της Κύπρου. Τα διεθνή καταπιστεύματα δεν φορολογούνται στην Κύπρο. Για την ακρίβεια, τα κυπριακά διεθνή καταπιστεύματα χαίρουν σημαντικών φορολογικών πλεονεκτημάτων, τα οποία με τη σειρά τους επιτρέπουν σπουδαίες δυνατότητες αναφορικά με τον φορολογικό σχεδιασμό. Για να χαρακτηριστεί ένα καταπίστευμα ως «διεθνές», θα πρέπει η περιουσία να βρίσκεται εκτός Κύπρου, παρομοίως και το εισόδημα να προέρχεται από το εξωτερικό.

Τα καταπιστεύματα είθισται να χρησιμοποιούνται από πολύ ευκατάστατα άτομα, με σκοπό την προστασία της περιουσίας τους από το ενδεχόμενο κληρονομιάς ή από φόρους κεφαλαιουχικών κερδών που ισχύουν στην πατρίδα τους. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν από ομογενείς, οι οποίοι επιθυμούν να προβούν σε διακανονισμό καταπιστεύματος πριν επαναπατρίσουν περιουσιακά τους στοιχεία, τα οποία αποκτήθηκαν κατά το διάστημα που εργαζόντουσαν στο εξωτερικό, με στόχο να προστατέψουν αυτή την περιουσία από τη φορολογία της πατρίδας τους.

Κύρια πλεονεκτήματα του κυπριακού διεθνούς καταπιστεύματος:
• Ολόκληρο το διεθνές καταπίστευμα, είτε αφορά εμπορία είτε άλλο αντικείμενο, δεν είναι φορολογητέο στην Κύπρο.
• Μερίσματα, τόκοι ή άλλα εισοδήματα που λαμβάνονται από καταπίστευμα κυπριακής διεθνούς επιχείρησης, ούτε φορολογούνται αλλά ούτε και υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου.
• Κέρδη που προκύπτουν από την πώληση περιουσιακών στοιχείων ενός διεθνούς καταπιστεύματος, δεν υπόκεινται σε φόρο κεφαλαιουχικών κερδών στην Κύπρο.
• Ένας κάτοικος Κύπρου, ο οποίος είναι μη φορολογούμενος και αποφασίζει να δημιουργήσει ένα διεθνές καταπίστευμα στην Κύπρο και συνταξιοδοτείται επίσης στην Κύπρο, εξακολουθεί να απαλλάσσεται από φόρο, εφόσον όλα τα περιουσιακά του στοιχεία όπως και το εισόδημά του είναι στο εξωτερικό, ακόμη και αν είναι ο δικαιούχος.
• Τα περιουσιακά στοιχεία ενός διεθνούς καταπιστεύματος δεν υπόκεινται σε φόρο ακινήτων στην Κύπρο