ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

«Χειριζόμαστε με εχεμύθεια, ευελιξία και εμπειρία ακόμη και δύσκολες ή περίπλοκες φορολογικές υποθέσεις. Αναλαμβάνουμε πλήρως τη φορολογική σας εκπροσώπηση κι ενισχύουμε την ευημερία της επιχείρησής σας.»

• Φορολογικός Σχεδιασμός

• Προετοιμασία και υποβολή Φορολογικών Δηλώσεων

• Προετοιμασία και υποβολή Κεφαλαιουχικών Καταστάσεων

• Συμβουλές για Αποφυγή Διπλής Φορολογίας

• Διαπραγμάτευση και Περαίωση των προσωπικών σας υποθέσεων με τις Φορολογικές Αρχές

• Εκπροσώπηση στο Εταιρικό Συμβούλιο

• Πληρωμή Φόρων

• Προετοιμασία των Υποβολών Αιτήσεων στον Φόρο Εισοδήματος

• Διεθνή φορολογικά σχέδια και σχεδιασμοί

• Διεθνή φορολογικά σχήματα για επίτευξη άριστων αποτελεσμάτων