ציות

השירותים התאגידיים שלMAKRIDES מכסים את כל מגוון הציות הרגולטורי (ביקורת פנימית, AMLCO, ציות, ניהול סיכונים) והתאגידי בעל האופי המשפטי והפיסקלי, לרבות, אך לא רק, שירותי ציות לתקנות ומינהל עזבונות משפחתיים, ותכנון לעמידה בדרישות הסביבה הרגולטורית המתפתחת של ימינו, תו סיוע לעסקי לקוחותינו הפועלים תחת כללים עסקיים בינלאומיים.
Makrides מכסה שני תחומי ציות:
שירותי ציות לבקרה פנימית, כולל סיוע בהערכת סיכוני בקרה פנימית, תיעוד תהליכים עבור דיווח כספי, זיהוי יעדי ופעילויות בקרה ובדיקת בקרות פנימיות.
IFRS (תקני דיווח כספי בינלאומיים) היא אמת המידה העולמית עבור דוחות הכספיים של החברה.