ביות מחדש של חברות

חוק החברות בקפריסין פרק 113 תוקן כדי לאפשר העברת מושב תאגידי לקפריסין ומחוצה לה, תהליך המכונה ביות מחדש של חברות. חוק 124 תחת (i) 2006 שנחקק ב-28 ביולי 2006, חברה זרה רשאית להעביר את ביותה וקפריסין רשאית להמשיך בפעילותה על פי חוקי הרפובליקה של קפריסין.

באופן דומה, החוק בנושא ביות מחדש מאפשר לחברה בקפריסין להעביר את מושב ההתאגדות שלה לתחומי שיפוט אחרים ובלבד שהמשטר החוקי של תחומי השיפוט ביעד מאפשר אפשרות זו. בעוד שעסקיה הקיימים של חברה זרה יכולים להימשך ללא הפרעה בפעילותה כחברה קפריסאית, מכיוון שהחברה הראשונה אינה מפורקת אלא פשוט “עוברת” לקפריסין.

במקרה של חברות קיימות, כעת הן מורשות לשנות את מושב ההתאגדות שלהם לקפריסין כאמור לעיל, מבלי לעבור פירוק והשתתפות מחדש בתחום השיפוט הנוכחי, כך שכבר אין צורך לקפל את פעילויותיהם ולהתחיל מחדש תחת מעטפת חברה חדשה.
יתרון מרכזי עבור חברות זרות הוא שהן יכולות כעת להפיק תועלת ממשטר המס הנמוך בקפריסין.
שלבים ונהלים

• על מנת שחברה זרה תוכל להתביית מחדש בקפריסין, על החברה להיות רשומה במדינה המתירה את הביות מחדש.
• על החברה הזרה לפנות בהכרח לרשם החברות בקפריסין כדי שתירשם בקפריסין כ”חברה ממשיכה” על-פי הוראות חוק החברות פרק 113.
• על תרשומת החברה הזרה ותקנונה להעניק את היכולת לביית מחדש את החברה.
• על החברה הזרה למנות נציג מקומי מורשה (בתוך קפריסין) לניהול הליך הביות מחדש.
• הנציג המוסמך יכין בקשה לביות מחדש ויגיש את כל התיעוד התומך המתאים.
• שכר טרחה ממשלתי קטן משולם עם הגשת טופס הבקשה.
• הנציגים המוסמכים הגישו תצהיר המצהיר כי התקיימו הוראות חוק החברות הקפריסאי וכי לחברה המבקשת לא הייתה אף תביעה פלילית וכעת היא במעמד טוב.
• אם תאושר, החברה הזרה מקבלת תעודת רישום זמנית והיא יכולה באותה עת להמשיך בפעילותה העסקית בכפוף לחוקי קפריסין וחוקי המס.
• תעודת רישום קבועה מגיעה לאחר מכן.

כדי שיתרחש הביות מחדש, נדרשים המסמכים הבאים:
מידע נדרש
• שם ומספר הרישום של החברה בחו”ל
• שם המשך מוצע;
• סמכות השיפוט או המדינה בה התאגדה החברה הזרה;
• תאריך ההתאגדות;
• אופי פעילויות החברה;
• הון מורשה.

מסמכים נדרשים

• העתק תעודת התאגדות מעודכנת;
• ההחלטה או כל מסמך רלוונטי אחר של החברה בחו”ל המסמיך את החברה בחו”ל להירשם כחברה ממשיכה ברפובליקה;
• תעודת מעמד טוב או מסמכים אחרים מהסמכות הרלוונטית לתחום השיפוט של המדינה או המדינה בה התאגדה החברה הזרה;
• תצהיר מושבע המלווה בקבלת הודעה רשמית כזו על ידי נציג מורשה של החברה הזרה המאשר את הדברים הבאים:
1. שמה של החברה הזרה והשם שתחתיו היא תמשיך להתקיים ברפובליקה;
2. הנוהל תחתיו התאגדה החברה הזרה;
3. ההחלטה או המסמך הרלוונטי המחליט כי החברה הזרה תתאגד כממשיכה ברפובליקה;
4. כי החברה בחו”ל מסרה הודעה לרשות הרלוונטית במדינת התאגדותה של כוונתה להירשם כממשיכה ברפובליקה;
• תצהיר כושר פירעון;
• רשימת חברי החברה הזרה הנוכחיים;
• רשימת הדירקטורים בחברה הזרה;
• מתקיימות הוראות סעיף 345c (1) (h);

דרישות

• מסמכים על כך שהבקשה מותרת על פי חוקי המדינה בה נרשמה החברה הזרה;
• מסמך כי התקבלה הסכמת בעלי מניות, הנושים ו / או בעלי אגרות החוב והעובדים כנדרש על-פי חוקי מדינת ההתאגדות.
• הסכמה רשמית מהרשות הרלוונטית של מדינת ההתאגדות להמשך ברפובליקה לפי העניין.
• הצהרת דירקטור בחברה בהתאם לסעיף 354c (1) (d);
• הצהרה במקום תשקיף או מסמך תואם עבור חברות ציבוריות לפי סעיף 354 D (2).

החטיבה הבינלאומית

• רישום חברה (https://pmcorporatelaw.com/international-company-registration/)
• שירותים תאגידיים (https://pmcorporatelaw.com/corparate-services-cyprus/)
• שירותי ניהול ומינהל חברות (https://pmcorporatelaw.com/company-management-administration-services/ )
• שירותי מועמדים (https://pmcorporatelaw.com/nominee-services/)
• יישוב נאמנויות ונאמנים (https://pmcorporatelaw.com/settlement-trusts-trustees/ )
• מיזוגים ורכישות (https://pmcorporatelaw.com/mergers-acquisitions/)
• מיזמים משותפים והסכמי שיתופי פעולה זרים (https://pmcorporatelaw.com/joint-ventures-foreign-collaboration-agreements/ )
• הסכמי חתימה ובעלי מניות (https://pmcorporatelaw.com/subscription-shareholders-agreements/ )
• קרנות השקעה אלטרנטיביות (AIF) (https://pmcorporatelaw.com/alternative-investment-funds/)
• רישום סניפים (https://pmcorporatelaw.com/registration-branches )
• הקמת והעברת חברות SE (https://pmcorporatelaw.com/establishment-transfer-se-companies/ )
• ביות מחדש של חברות (https://pmcorporatelaw.com/re-domiciliation-companies/ )
• פירוק חברה (https://pmcorporatelaw.com/liquadation-company/)