משטר מס תפוסה במבט חטוף

הטבות TT

בעלי ספינות של ספינות דגל קהילתי וספינות דגל חוץ יכולים לבחור במיסוי תחת מערכת התפוסה
• שוכר השוכר ספינה תחת BB, התפטרות, זמן או מסע כשיר למערכת מס התפוסה בתנאי שהוא עומד בקריטריונים מסוימים
• מנהל ספינות שמספק שירותי ניהול צוותים ו/או טכניים כשיר למערכת מס התפוסה, בתנאי שהוא עומד בקריטריונים מסוימים. מדוע להשתמש ברישום ספינות קפריסין?

מדוע להשתמש ברישום ספינות בקפריסין?

• אחד המרשמים הגדולים באיחוד האירופי ובעולם
• זמינות הרשמה זמנית (בתוקף ל-6 חודשים)
• זמינותן של שתי צורות של רישום מקביל (Bareboat) המאפשרות לרשום ספינות שכורות תחת שני דגלים לפרק זמן מסוים
• דמי רישום תחרותיים

החל משנת 2010 חל משטר מס התפוסה (‘TT’) החדש על בעלי אוניות זכאים, בעלי אוניות, שוכרי אוניות ומנהלי ספינות של אוניות זכאיות העוסקות בפעילות מזכות. בעלי הספינות, המנהלים והשוכרים הזכאים תחת משטר מס התפוסה פטורים ממס הכנסה על פעילות המשלוח שלהם כגון:
ניצול של ספינה זכאית בפעילות ספנות מזכה או מתן שירותי צוות ו/או ניהול לכל ספינה זכאית.
סילוק סירה או ספינה זכאית
סילוק מניות בחברה בעלת אוניות
דיבידנדים משולמים (במישרין או בעקיפין) מתוך הרווחים שתוארו לעיל
ריבית בנקאית משולמת על הון תפעולי או על הכנסות המשלוח, בתנאי שההון התפעולי או הכנסות המשלוח משמשים לתשלום העלויות שנצברו לחובת האדם הזכאי מהפעילות המזכה.

משטר מס התפוסה החדש היה בקנה אחד עם הנחיות האיחוד האירופי לסיוע מדינה לתחבורה ימית ואישר את משטר מס התופסה עד ה-31 בדצמבר 2019.
ניהול משטר מס תפוסה
תשלום מס התפוסה מתבצע ב-31 במרץ בכל שנה. הוא מחושב בהתייחס לטונז’ הנקי של ספינות זכאיות תחת בעלות, שכירות או ניהול של אדם/גוף.
שיעורי מס תפוסה
כל טונז’ שיורי של פחות ממאה יחידות טונז’ נטו יחויב באופן יחסי.

יתרונות משטר מס תפוסה
וודאות באשר לגובה המס שיש לשלם בכל שנה
מגוון פעילויות מזכות
מגוון רחב של ספינות זכאיות
אנשי צוות של ספינות זכאיות תחת דגל קפריסין (כולל ברישום מקביל) פטורות ממס הכנסה
ניתן להשתמש בקלות במשטר מס התפוסה לצד מס הכנסה אם מתקיימות גם פעילויות מזכות וגם פעילויות לא מזכות.