• Φυσικά, ο χαμηλότερος ενιαίος εταιρικός φορολογικός συντελεστής στην Ευρώπη, 12,5% επί των φορολογητέων κερδών

• Συγκεκριμένη διάκριση σε φορολογητέες και μη φορολογητέες επιχειρήσεις

• Φορολόγηση για τους αλλοδαπούς επί του εισοδήματος που έχει προκύψει αποκλειστικά στην Κύπρο.

• Αφορολόγητα εταιρικά κέρδη για τις επιχειρήσεις που ανήκουν σε αλλοδαπούς

• Αφορολόγητα κέρδη από την εμπορία και διάθεση χρεόγραφων και αξιόγραφων

• Αφορολόγητο, διαιρεμένο εισόδημα (σύμφωνα με τα ισχύοντα κριτήρια)

• Εξαίρεση από το φόρο εισοδήματος των εσόδων που προέρχονται από τόκους (σύμφωνα με τα ισχύοντα κριτήρια)

• Φορολογική ουδετερότητα για αναδιοργάνωση του ομίλου

• Φοροελαφρύνσεις για ζημίες του ομίλου

• Πλήρης υιοθέτηση της Οδηγίας της Ε.Ε. που αφορά στις μητρικές και θυγατρικές εταιρείες

• Πλήρης υιοθέτηση της Οδηγίας της Ε.Ε. που αφορά σε συγχωνεύσεις